Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Ministarstvo kulture, u skladu sa članom 3 Zakona o medijima („Sl.list RCG, br. 51/02, 62/02 i „Sl.list CG“, br.40/11), članovima 2 i 5 Pravilnika o načinu i uslovima raspodjele sredstava iz budžeta Crne Gore za finansiranje određenih programskih sadržaja

K O N K U R S za finansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima i neprofitnim štampanim medijima u 2019. godini

Datum objave: 15.01.2019 12:19 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


Predmet konkursa: Finansiranje proizvodnje programskih sadržaja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u lokalnim štampanim medijima i neprofitnim štampanim medijima.

Cilj konkursa: razvoj medijskog pluralizma; podrška ostvarivanju prava građana na pluralno informisanje; podsticaj informisanja na lokalnom nivou-informisanje o aktuelnim dešavanjima u oblasti društvenog, privrednog, kulturnog, sportskog života, informisanje o istorijskim događajima i ličnostima lokalne zajednice, vrijednostima, običajima, kulturama i načinu života, razvoj medijske naučne misli, promovisanje i jačanje medijske pismenosti, podrška proizvodnji drugih programskih sadržaja od javnog interesa.

Teme programskih konkursa: Njegovanje crnogorskog nacionalnog identiteta i baštine, socijalni status lica sa invaliditetom, mladi, dijaspora, multikulturalnost i kulturna raznolikost.

1. Finansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima u 2019. godini

Ministarstvo kulture finansiraće u 2019. godini proizvodnju programskih sadržaja od javnog interesa u lokalnim štampanim medijima koji su fokusirani na najšire socijalne teme lokalne sredine u kojoj izlaze: razvoj kulture, euro-atlanske integracije, istorijsko nasljeđe, multikulturalnost, tradiciju, rodnu ravnopravnost, socijalnu integraciju RE populacije.

Pod programskim sadržajima od javnog interesa u lokalnim štampanim medijima, u smislu ovog konkursa, podrazumijevaju se sadržaji namijenjeni, bez diskriminacije, svim etničkim, vjerskim i socijalnim grupama lokalne zajednice.

Pod medijima u smislu konkursa se ne smatraju: bilteni, katalozi i druge publikacije, namijenjeni isključivo reklamiranju, poslovnim komunikacijama, obrazovnom procesu ili internom radu pravnih lica, vjerskih, nevladinih i drugih organizacija, školska glasila, "Službeni list Crne Gore ", službena glasila jedinica lokalne samouprave i druga službena glasila kao i plakati, leci, prospekti, transparenti i video strane bez žive slike (član 6 Zakona o medijima Crne Gore).

Pravo učešća na konkursu imaju lokalni štampani mediji Crne Gore, čiji su osnivači i izdavači pravna lica registrovana za izdavanje novina i časopisa, ili fizička lica registrovana kao preduzetnici za izdavanje novina i časopisa sa sjedištem ili prebivalištem u Crnoj Gori i koja su registrovana u Evidenciji medija kod nadležnog državnog organa.


Pravo učešća na konkursu nemaju:

- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad i projekti finansiraju iz budžeta Crne Gore, budžeta lokalnih samouprava ili drugih javnih institucija i fondova
- specijalizovana tematska glasila, vjerska glasila i ostala usko-strukovna glasila namijenjena informisanju jedne ciljne grupe

Učesnik konkursa je dužan da popuni obrazac za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Ministarstva) i dostavi:

- obrazac za prijavu
- projekat (sadržaj i cilj projekta, ciljna grupa, dinamika realizacije, broj planiranih izdanja, broj učesnika u projektu, vidljivost i održivost projekta)
- ukupan budžet projekta sa detaljnom specifikacijom svih troškova i iznosom sredstava koja se potražuju od Ministarstva
- kopiju rješenja o upisu medija u kod nadležnog organa
- rješenje o upisu osnivača-izdavača medija u CRPS
- kratke biografije ključnih učesnika projekta
- po 3 primjerka od ukupne produkcije štampanog medija u 2018. godini
- izvještaj o relizaciji projekta za prethodnu godinu

Kriterijumi za ocjenu projekata:

Osnovni kriterijumi:

- značaj projekta za javni interes i unaprijeđivanje informisanja lokalne zajednice;
- doprinos raznolikosti medijskog sadržaja i pluralizma ideja i vrijednosti u lokalnim štampanim medijima;
- validna argumentacija projekta i adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti
- doprinos održivosti baštine lokalne štampe Crne Gore

Posebni kriterijumi:

- odgovor na upitnik Direktorata za medije u kontekstu realizacije, dinamike i
shodno ugovoru, produkcije finansiranih programskih sadržaja za 2018. godinu
- unaprijeđenje medijske pismenosti na lokalnom nivou
- unaprijeđenje produkcije opštih informativnih i tematskih medijskih sadržaja od značaja za život i rad građana u lokalnim zajednicama;
- značaj i kvalitet projekta (kreativnost, realnost budžeta i održivost projekta) ;
- kredibilitet podnosioca projekta iz ugla javnog značaja
- vidljivost i javni značaj medija
- broj godina kontinuiranog izdavanja lokalnog štampanog medija
- broj izdanja (ukupno)
- broj izdanja u 2018. godini

Za učesnike konkursa koji su već koristili sredstva Ministarstva po osnovu finansiranja programskih sadržaja, cijeniće se ispunjenost programskih ugovornih obaveza iz 2018. godine.
Ministarstvo će, na prijedlog nezavisne stručne komisije za vrednovanje projekata, donijeti odluku o finansiranju programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima u 2019. godini, u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.
Način realizacije sredstava za odabrane projekte biće regulisan ugovorom koji će Ministarstvo i korisnik sredstava zaključiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o finansiranju programskih sadržaja u medijima u 2019. godini.

Obrazac za prijavu koji predstavlja sastavni dio potrebne dokumentacije možete preuzeti ovdje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom – Konkurs za lokalne štampane medije, na adresu: Ministarstvo kulture, Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje.

2. Finansiranje programskih sadržaja u neprofitnim štampanim medijima u 2019. godini

Ministarstvo kulture finansiraće u 2019. godini proizvodnju programskih sadržaja od značaja za razvoj nauke o medijima, afirmaciju teorije i kulture medija,medijsku pismenost u neprofitnim štampanim medijima.

Teme konkursa: Medijska naučna teorija, kritika medijskih postmodernih fenomena, medijska kultura i demokratski procesi-izazovi i posledice globalnog društva, zaštita djece od nasilja u medijma, samoregulacija medija

Pravo učešća na konkursu imaju neprofitni štampani mediji čiji su osnivači i izdavači pravna lica registrovana za izdavanje novina i časopisa - ili fizička lica registrovana kao preduzetnici za izadavanja novina i časopisa sa sjedištem ili prebivalištem u Crnoj Gori i koja su registrovana u Evidenciji medija kod nadležnog državnog organa.

Pravo učešća nemaju:

- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad i projekti finansiraju iz budžeta Crne Gore, budžeta lokalnih samouprava ili drugih institucija i fondova

Učesnik konkursa je dužan da popuni obrazac za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Ministarstva) i dostavi:

- obrazac za prijavu
- projekat (sadržaj i cilj projekta, ciljnu grupu, dinamiku realizacije, broj planiranih izdanja, broj učesnika u projektu, vidljivost i održivost projekta)
- ukupni budžet projekta sa specifikacijom troškova i iznosom sredstava koja se potražuju od Ministarstva
- kopiju rješenja o upisu medija kod nadležnog organa
- rješenje o upisu osnivača medija u CRPS
- po 3 primjerka od svih brojeva naučnog časopisa izdatih u 2018. godini
- izvještaj o realizaciji projekta za prethodnu godinu

Osnovni kriterijumi:

- doprinos razvoju kulture i teorije medija u Crnoj Gori;
- doprinos raznolikosti ideja i vrijednosti u medijskoj naučnoj oblasti;
- afirmacija naučno - edukativne i kulturološko obrazovne uloge medija;
- redovnost produkcije naučnog časopisa;
- validna argumentacija projekta;
- adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti

Posebni kriterijumi:

- domaća i međunarodna medijsko-naučna saradnja
- naučni skupovi organizacija/suorganizacija tematskih panela o medijima
- vidljivost i javna percepcija časopisa
- broj godina kontinuiranog izdavanja časopisa
- broj izdanja (ukupno)
- broj izdanja u 2018. godini

Za učesnike konkursa koji su već koristili sredstva po osnovu konkursa o finansiranju programskih sadržaja cijeniće se ispunjenost programskih ugovornih obaveza iz 2018. godine.

Ministarstvo će, na prijedlog nezavisne stručne komisije za vrednovanje projekata u naučnim mediskim časopisima, donijeti odluku o finansiranju programskih sadržaja u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.
Način realizacije sredstava za odabrane projekte biće regulisan ugovorom koji će Ministarstvo i korisnik sredstava zaključiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o finansiranju programskih sadržaja u medijima u 2019. godini.

Obrazac za prijavu koji predstavlja sastavni dio potrebne dokumentacije možete preuzeti ovdje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom – Konkurs za neprofitne štampane medije, na adresu:
Ministarstvo kulture, Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Za sve dodatne informacije kontakt osoba je:
Marko Popović
tel: 020/231-196
e-mail: marko.popovic@mku.gov.me