Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

K O N K U R S za finansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima, neprofitnim štampanim medijima i komercijalnim radio emiterima u 2020. godini

Datum objave: 29.11.2019 12:55 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


Ministastvo kulture, u skladu sa članom 3 Zakona o medijima („Sl.list RCG“, br. 51/02, 62/02 i „Sl.list CG“, br.40/11), članovima 2 i 5 Pravilnika o načinu i uslovima raspodjele sredstava iz budžeta Crne Gore za finansiranje određenih programskih sadržaja koje realizuju mediji („Sl.list CG“ br. 86/18), Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020 i Planom impelementacije preporuka iz Analize medijskog sektora u Crnoj Gori za usklađivanje sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije – „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi 2018 (JUFREX)”, objavljuje


K O N K U R S 
za finansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima, neprofitnim štampanim medijima i komercijalnim radio emiterima u 2020. godiniPredmet konkursa: Finansiranje proizvodnje programskih sadržaja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u lokalnim štampanim medijima, neprofitnim štampanim medijima i komercijalnim radio emiterima.

Cilj konkursa: razvoj medijskog pluralizma; podrška ostvarivanju prava građana na pluralno informisanje; podsticaj informisanja na lokalnom nivou-informisanje o aktuelnim dešavanjima u oblasti društvenog, privrednog, kulturnog, sportskog života, informisanje o istorijskim događajima i ličnostima lokalne zajednice, vrijednostima, običajima, kulturama i načinu života, razvoj medijske naučne misli, promovisanje i jačanje medijske pismenosti, podrška proizvodnji drugih programskih sadržaja od javnog interesa.

Teme programskih konkursa: Njegovanje crnogorskog nacionalnog identiteta i baštine, multikulturalnost i kulturna raznolikost, socijalni status lica sa invaliditetom, mladi, dijaspora, promocija medijske pismenosti. 

1. Finansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima u 2020. godini

Ministarstvo kulture finansiraće u 2020. godini proizvodnju programskih sadržaja od javnog interesa u lokalnim štampanim medijima koji su fokusirani na najšire socijalne teme lokalne sredine u kojoj izlaze: razvoj kulture, istorijsko nasljeđe, multikulturalnost, tradiciju, rodnu ravnopravnost, socijalnu integraciju RE populacije.
Pod programskim sadržajima od javnog interesa u lokalnim štampanim medijima, u smislu ovog konkursa, podrazumijevaju se sadržaji namijenjeni, bez diskriminacije, svim etničkim, vjerskim i socijalnim grupama lokalne zajednice.

Pod medijima u smislu konkursa se ne smatraju: bilteni, katalozi i druge publikacije, namijenjeni isključivo reklamiranju, poslovnim komunikacijama, obrazovnom procesu ili internom radu pravnih lica, vjerskih, nevladinih i drugih organizacija, školska glasila, "Službeni list Crne Gore ", službena glasila jedinica lokalne samouprave i druga službena glasila kao i plakati, leci, prospekti, transparenti i video strane bez žive slike (član 6 Zakona o medijima Crne Gore).

Pravo učešća na konkursu imaju lokalni štampani mediji Crne Gore, čiji su osnivači i izdavači pravna lica registrovana za izdavanje novina i časopisa, ili fizička lica registrovana kao preduzetnici za izdavanje novina i časopisa sa sjedištem ili prebivalištem u Crnoj Gori i koja su registrovana u Evidenciji medija kod nadležnog državnog organa.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad i projekti finansiraju iz budžeta Crne Gore, budžeta lokalnih samouprava ili drugih javnih institucija i fondova; i
- specijalizovana tematska glasila, vjerska glasila i ostala usko-strukovna glasila namijenjena informisanju jedne ciljne grupe

Učesnik konkursa je dužan da popuni obrazac za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Ministarstva) i dostavi:

- obrazac za prijavu;
- projekat (sadržaj i cilj projekta, ciljna grupa, dinamika realizacije, broj planiranih izdanja, broj učesnika u projektu, vidljivost i održivost projekta);
- ukupan budžet projekta sa detaljnom specifikacijom svih troškova i iznosom sredstava koja se potražuju od Ministarstva;
- kopiju rješenja o upisu medija u kod nadležnog organa;
- rješenje o upisu osnivača-izdavača medija u CRPS;
- kratke biografije ključnih učesnika projekta;
- po 3 primjerka od ukupne produkcije štampanog medija u 2019. godini; i
- izvještaj o relizaciji projekta za prethodnu godinu

Kriterijumi za ocjenu projekata:

Osnovni kriterijumi:

- značaj projekta za javni interes i unaprijeđivanje informisanja lokalne zajednice;
- doprinos raznolikosti medijskog sadržaja i pluralizma ideja i vrijednosti u lokalnim štampanim medijima;
- validna argumentacija projekta i adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti; i 
- doprinos održivosti baštine lokalne štampe Crne Gore

Posebni kriterijumi:

- unaprijeđenje produkcije opštih informativnih i tematskih medijskih sadržaja od značaja za život i rad građana u lokalnim zajednicama;
- značaj i kvalitet projekta (kreativnost, realnost budžeta i održivost projekta);
- kredibilitet podnosioca projekta iz ugla javnog značaja;
- vidljivost i javni značaj medija;
- broj godina kontinuiranog izdavanja lokalnog štampanog medija;
- unaprijeđenje medijske pismenosti na lokalnom nivou;
- medijska vidljivost podnosioca projekta;
- broj izdanja (ukupno); i
- broj izdanja u 2019. godini

Za učesnike konkursa koji su već koristili sredstva Ministarstva po osnovu finansiranja programskih sadržaja, cijeniće se ispunjenost programskih ugovornih obaveza iz 2019. godine.

Ministarstvo će, na prijedlog nezavisne stručne komisije za vrednovanje projekata, donijeti odluku o finansiranju programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima u 2020. godini, u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.

Način realizacije sredstava za odabrane projekte biće regulisan ugovorom koji će Ministarstvo i korisnik sredstava zaključiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o finansiranju programskih sadržaja u medijima u 2020. godini.

Obrazac za prijavu koji predstavlja sastavni dio potrebne dokumentacije možete preuzeti ovdje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom – Konkurs za lokalne štampane medije, na adresu: Ministarstvo kulture, Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje.

Konkurs je otvoren 21 dan od dana objavljivanja. 

2. Finansiranje programskih sadržaja u neprofitnim štampanim medijima u 2020. godini

Ministarstvo kulture finansiraće u 2020. godini proizvodnju programskih sadržaja od značaja za razvoj nauke o medijima, afirmaciju teorije i kulture medija,medijsku pismenost u neprofitnim štampanim medijima.

Teme konkursa: Medijska naučna teorija, kritika medijskih postmodernih fenomena, medijska kultura i demokratski procesi-izazovi i posledice globalnog društva, zaštita djece od nasilja u medijma, samoregulacija medija, medijska pismenost

Pravo učešća na konkursu imaju neprofitni štampani mediji čiji su osnivači i izdavači pravna lica registrovana za izdavanje novina i časopisa - ili fizička lica registrovana kao preduzetnici za izadavanja novina i časopisa sa sjedištem ili prebivalištem u Crnoj Gori i koja su registrovana u Evidenciji medija kod nadležnog državnog organa.

Pravo učešća nemaju:

- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad i projekti finansiraju iz budžeta Crne Gore, budžeta lokalnih samouprava ili drugih institucija i fondova

Učesnik konkursa je dužan da popuni obrazac za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Ministarstva) i dostavi:

- obrazac za prijavu;
- projekat (sadržaj i cilj projekta, ciljnu grupu, dinamiku realizacije, broj planiranih izdanja, broj učesnika u projektu, vidljivost i održivost projekta);
- ukupni budžet projekta sa specifikacijom troškova i iznosom sredstava koja se potražuju od Ministarstva;
- kopiju rješenja o upisu medija kod nadležnog organa;
- rješenje o upisu osnivača medija u CRPS;
- po 3 primjerka od svih brojeva neprofitnog medija izdatih u 2019. godini; i
- izvještaj o realizaciji projekta za prethodnu godinu

Osnovni kriterijumi:

- doprinos razvoju kulture i teorije medija u Crnoj Gori;
- doprinos raznolikosti ideja i vrijednosti u medijskoj naučnoj oblasti;
- afirmacija naučno - edukativne i kulturološko obrazovne uloge medija;
- redovnost produkcije naučnog časopisa;
- validna argumentacija projekta;
- doprinos utemeljavanju i razvoju medijske pismenosti; i
- adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti

Posebni kriterijumi:

- domaća i međunarodna medijsko-naučna saradnja;
- naučni skupovi organizacija/suorganizacija tematskih panela o medijima;
- vidljivost i javna percepcija časopisa;
- broj godina kontinuiranog izdavanja časopisa;
- broj izdanja (ukupno); i 
- broj izdanja u 2019. godini

Za učesnike konkursa koji su već koristili sredstva po osnovu konkursa o finansiranju programskih sadržaja cijeniće se ispunjenost programskih ugovornih obaveza iz 2019. godine.

Ministarstvo će, na prijedlog nezavisne stručne komisije za vrednovanje projekata u naučnim mediskim časopisima, donijeti odluku o finansiranju programskih sadržaja u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.

Način realizacije sredstava za odabrane projekte biće regulisan ugovorom koji će Ministarstvo i korisnik sredstava zaključiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o finansiranju programskih sadržaja u medijima u 2020. godini.

Obrazac za prijavu koji predstavlja sastavni dio potrebne dokumentacije možete preuzeti ovdje. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom – Konkurs za neprofitne štampane medije, na adresu: Ministarstvo kulture, Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje 

Konkurs je otvoren 21 dan od dana objavljivanja. 

3. Finansiranje programskih sadržaja komercijalnih radio emitera u 2020. godini 

Ministarstvo kulture finansiraće u 2020. godini proizvodnju programskih sadržaja od javnog interesa koja se odnose na implementaciju preporuka 1.34, 1.35 i 1.36 iz Analize medijskog sektora u Crnoj Gori za usklađivanje sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije – JUFREX. 

Preporuke se odnose na digitalnu i medijsku pismenost, povećanje upoznatosti korisnika sa njihovim pravima i slobodama u digitalnom okruženju i promovisanje medijske pismenosti u svim segmentima društva radi izgradnje kapaciteta za aktivno, kritičko i kreativno korišćenje medija i jačanje svijesti slušalaca u pogledu njihovih medijskih prava i sigurnog korišćenja medija. 

Teme konkursa: promocija medijske pismenosti, kritičko i kreativno korišćenje medija, medijska prava i slobode, samoregulacija medija, evropski standardi slobode izražavanja u kontekstu zaštite prava na privatnost i zaštite prava maloljetnika u medijima. 

Pravo učešća na konkursu imaju komercijalni radio emiteri čiji su osnivači pravna ili fizička lica sa sjedištem ili prebivalištem u Crnoj Gori koja su upisana u Registar kod nadležnog organa.

Učesnik konkursa je dužan da popuni obrazac za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Ministarstva) i dostavi:

- obrazac za prijavu;
- projekat (sadržaj i cilj projekta, ciljnu grupu, dinamiku realizacije, broj planiranih emisija, broj učesnika u projektu, vidljivost i održivost projekta);
- ukupni budžet projekta sa specifikacijom troškova i iznosom sredstava koja se potražuju od Ministarstva;
- kopiju rješenja o upisu medija kod nadležnog organa;
- rješenje o upisu osnivača medija u CRPS;
- kratke programske šeme radio emitera za prethodne tri godine.

Osnovni kriterijumi: 

- sopstvena produkcija;
- doprinos pluralizmu medija i raznolikosti ideja; 
- zastupljenost informativnih programskih sadržaja u prethodne tri godine;
- zastupljenost drugih programskih sadržaja od javnog interesa u prethodne tri godine(kultura, nauka, obrazovanje, medijska pismenost);
- doprinos poboljšanju ponude programskih sadržaja posvećenih zaštit djece u medijima; 
- promocija medijske pismenosti;
- upznavanje javnosti sa pravima i slobodoma u digitalnom okruženju; i
- validna argumentacija projekta

Posebni kriterijumi: 

- pokrivenost radio signalom; 

- broj uposlenih. 

Ministarstvo će, na prijedlog nezavisne stručne komisije za vrednovanje projekata komercijalnih radio emitera, donijeti odluku o finansiranju programskih sadržaja u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.

Način realizacije sredstava za odabrane projekte biće regulisan ugovorom koji će Ministarstvo i korisnik sredstava zaključiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o finansiranju programskih sadržaja u medijima u 2020. godini.

Obrazac za prijavu koji predstavlja sastavni dio potrebne dokumentacije možete preuzeti ovdje. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom – Konkurs za komercijalne radio emitere, na adresu: Ministarstvo kulture, Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje 

Konkurs je otvoren 21 dan od dana objavljivanja.