Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

K O N K U R S za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2021. godini

Datum objave: 03.12.2020 12:00 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) objavljuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2021. godiniMinistarstvo kulture sufinansiraće u 2021. godini nove projekte i programe iz sljedećih oblasti:
1. Likovna umjetnost
- programi i projekti međunarodne promocije i prezentacije crnogorske likovne umjetnosti; 
- međunarodni programi stručnog usavršavanja (rezidencije, konferencije, kolonije, radionice); 
- izdavački projekti u likovnoj umjetnosti (stručne publikacije, leksikoni i monografije o crnogorskim umjetnicima); 
- retrospektivne izložbe od izuzetnog značaja za crnogorsku kulturu;

2. Muzička i muzičko-scenska djelatnost 
- nova djela umjetničke muzike;
- produkcija i premijera novih muzičko-scenskih programa; 
- učešće crnogorskih muzičara u međunarodnim projektima saradnje;
- međunarodni programi stručnog usavršavanja i majstorske radionice; 
- izdavački projekti u umjetničkoj muzici (publikacije, CD, DVD…); 

3. Književnost 
- nova književna djela autora iz Crne Gore; 
- nova djela iz oblasti nauke o književnosti;

4. Književno prevođenje
- prevodi djela crnogorskih autora na strane jezike;
- prevodi djela svjetske književnosti na crnogorski jezik;

5. Časopisi za kulturu i umjetnost
- časopisi kojima se promovišu kulturno-umjetničke vrijednosti, naučna ostvarenja od značaja za kulturu i umjetnost, razvija interkulturalni dijalog i protežira kritički osvrt na savremeno stvaralaštvo;

6. Pozorišna djelatnost
- nove pozorišne produkcije; 
- izdavački projekti u pozorišnoj djelatnosti (novi dramski tekstovi koji se tiču aktuelnih društvenih i estetskih kretanja, stručne publikacije, leksikoni i monografije);

7. Kulturno-umjetničke manifestacije i festivali
- manifestacije i festivali iz svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.
Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Pravo učešća nemaju:
- nevladine organizacije, 
- nacionalne javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se prema kriterijumima propisanim članom 73 Zakona o kulturi:
- umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske kulture,
- reference realizatora,
- doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,
- doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva, 
- međunarodna afirmacija crnogorske kulture, 
- doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine, 
- afirmacija perspektivnih talenata, 
- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,
- realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

Kod vrednovanja i izbora projekata za sufinansiranje, prednost će imati projekti i programi kojima se doprinosi ostvarivanju propisanog javnog interesa u kulturi:
- ravnomjernom razvoju kulture,
- međunarodnoj kulturnoj saradnji i razmjeni programa,
- zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza,
- naučnim istraživanjima i stručnim usavršavanjima u kulturi,
- obezbijeđenosti drugih izvora finansiranja, 
- očuvanju izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti,
- razvoju amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
- razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva lica sa invaliditetom,
- podsticaj stvaralaštva djece i mladih.

Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.
Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore u iznosu od 50% ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju, neće biti sufinansirani na ovom konkursu, shodno pravilima o državnoj pomoći.

Projekti i programi koji nemaju projektovano sufinansiranje mimo budžeta Ministarstva kulture, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.

Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programa i projekata, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza. 

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www.mku.gov.me .
Uz precizno popunjeni obrazac, dostavljaju se i obavezni prilozi navedeni u tački 4 obrasca.

Prijava sa prilozima, podnosi se:
- u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu: 
Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa 83, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za ... (navesti oblast)«.
- i obavezno u elektronskoj formi, na USB-u (flešci), CD-u ili DVD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima). 

Prijave se podnose zaključno sa 25. januarom 2021. godine. 

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave napisane rukom nijesu prihvatljive.Konkursni materijal se ne vraća.

Vrednovanje projekata vrše komisije koje Ministarstvo obrazuje po pojedinačnim oblastima, od afirmisanih umjetnika i stručnjaka u kulturi.

Ministarstvo će na predlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa, dok će ugovor sa odabranim realizatorima biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.