Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

K O N K U R S za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2021. godini

Datum objave: 03.12.2020 12:29 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) objavljuje

K O N K U R S
za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2021. godini


Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2021. godini realizaciju programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajednička i cjelovita prezentacija crnogorske kulture na referentnim međunarodnim manifestacijama i festivalima.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Pravo učešća nemaju:
- fizička lica,
- nevladine organizacije,
- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se prema kriterijumima propisanim članom 73 Zakona o kulturi: 
- umjetnički kvalitet i značaj projekta za razvoj crnogorske kulture,
- reference realizatora,
- doprinos afirmaciji multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,
- doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva, 
- doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine, 
- doprinos zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza,
- afirmacija perspektivnih talenata, 
- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,
- realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.
Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore u iznosu od 50% ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju, neće biti sufinansirani na ovom konkursu, shodno pravilima o državnoj pomoći.

Projekti i programi koji nemaju projektovano sufinansiranje mimo budžeta Ministarstva kulture, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.
Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programa i projekata, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza. 

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www.mku.gov.me .

Uz precizno popunjeni obrazac sa podacima o podnosiocu prijave, dostavljaju se i obavezni prilozi iz tačke 4 obrasca:
- Rješenje o registraciji,
- Potvrda/ ugovor o učešću,
- Podaci o međunarodnoj manifestaciji ili festivalu,
- Program crnogorskog učešća i promocije,
- Spisak učesnika sa izjavama o prihvatanju učešća,
- Dinamika realizacije projekta,
- Detaljno specifikovan budžet projekta sa izvorima finansiranja,
- Plan medijske prezentacije.

Prijava sa navedenim prilozima, podnosi se:
- u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu: 
Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa 83, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za ... (navedite oblast)«.
- i obavezno u elektronskoj formi, na USB-u, CD-u ili DVD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima). 

Prijave se podnose zaključno sa 25. januarom 2021. godine. 

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave napisane rukom nijesu prihvatljive.Konkursni materijal se ne vraća.

Vrednovanje projekata vrši komisija koju Ministarstvo obrazuje od afirmisanih umjetnika i stručnjaka u kulturi.
Ministarstvo će na predlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa, dok će ugovor sa odabranim realizatorima biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.