Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje člana u sastav Savjeta za upravljanje Područjem Kotora

Datum objave: 25.02.2020 09:51 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 79 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), kao i člana 9 Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora („Sl. List CG“, broj 56/13, 13/18, 67/19), Ministarstvo kulture upućuje


JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje člana u sastav
Savjeta za upravljanje Područjem Kotora


Ministarstvo kulture poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti od značaja za zaštitu, očuvanje, unaprijeđenje i održivo korišćenje, planiranje i upravljanje, prirodnim i kulturno-istorijskim vrijednostima Kotora, za sastav Savjeta za upravljanje Područjem Kotora. 

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Savjeta za upravljanje Područjem Kotora.
Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Savjeta za upravljanje Područjem Kotora, ako ispunjava sljedeće uslove:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti od značaja za zaštitu, očuvanje, unaprijeđenje i održivo korišćenje, planiranje i upravljanje, prirodnim i kulturno-istorijskim vrijednostima Kotora;
- da je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Savjeta za upravljanje Područjem Kotora;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana Savjeta za upravljanje Područjem Kotora može biti lice koje:
- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radnog tijela;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik ili namještenik u organima državne uprave.

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:
- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Savjeta za upravljanje Područjem Kotora;
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;
- biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Savjeta za upravljanje Područjem Kotora;
- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Rok za podnošenje prijedloga je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva kulture i portalu e-Uprave.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Ministarstva na adresu:
Ministarstvo kulture
ul. Njegoševa
81250 Cetinje
sa napomenom: „predlaganje kandidata za člana Savjeta za upravljanje Područjem Kotora”.

Predlog kandidata za člana Savjeta za upravljanje Područjem Kotora biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo kulture će, u roku od sedam dana od isteka roka za podnošenje predloga, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata koji su predloženi za člana radne grupa, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a potom će u roku od pet dana od isteka tog roka ministar kulture za člana radne grupe izabrati onog kandidata za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Obrazac možete preuzeti ovdje.