Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Konkurs za kreiranje i proizvodnju programskih sadržaja u dnevnim štampanim medijima u skladu sa situacijom i ekonomskim posledicama izazvanim pandemijom Covid-19

Datum objave: 20.03.2020 15:11 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture, u skladu sa Zaključkom Vlade sa sjednice održane 19.03.2020.godine, članom 3 Zakona o medijima („Sl.list RCG, br. 51/02, 62/02 i „Sl.list CG“, br.40/11), članom 2 Pravilnika o načinu i uslovima raspodjele sredstava iz budžeta Crne Gore za finansiranje određenih programskih sadržaja koje realizuju mediji, raspisuje 


K O N K U R S
za kreiranje i proizvodnju programskih sadržaja u dnevnim štampanim medijima u skladu sa situacijom i ekonomskim posledicamaizazvanim pandemijom Covid-19


Predmet konkursa: Finansiranje kreiranja i proizvodnje programskih sadržaja od javnog interesaradi ostvarivanje prava građana na informisanost okorona virusu, edukovanje građana o svim pitanjima, problemima i njegovim posledicama.

Cilj konkursa: Pravovremena, kredibilna, profesionalna i objektivnainformisanost građana u kontekstu situacije nastale pandemijom korona virusa, zaštita od dezinformacija i lažnih vijesti, podrška ostvarivanju prava građana na pluralno informisanje i etičko izvještavanje na visokim samoregulatornim principima.

Ministarstvo kulture finansiraće u 2020. godini proizvodnju programskih sadržaja od javnog interesa u dnevnim štampanim medijima koji su fokusirani na aktuelna dešavanja u kontekstu novogkorona virusa.
Pod programskim sadržajima od javnog interesa u dnevnim štampanim medijima, u smislu ovog konkursa, podrazumijevaju se sadržaji namijenjeni cjelokupnom crnogorskom društvu.

Pod medijima u smislu konkursa se ne smatraju: bilteni, katalozi i druge publikacije, namijenjeni isključivo reklamiranju, poslovnim komunikacijama, obrazovnom procesu ili internom radu pravnih lica, vjerskih, nevladinih i drugih organizacija, školska glasila, "Službeni list Crne Gore ", službena glasila jedinica lokalne samouprave i druga službena glasila kao i plakati, leci, prospekti, transparenti i video strane bez žive slike (član 6 Zakona o medijima Crne Gore).

Pravo učešća na konkursu imaju dnevni štampani mediji čiji su osnivači i izdavači pravna lica registrovana u Crnoj Gori za izdavanje novina i časopisa, čije se uredničke odluke donose u Crnoj Gori i koji su registrovani u Evidenciji medija kod nadležnog državnog organa u Crnoj Gori.

Učesnik konkursa je dužan da popuni obrazac za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Ministarstva) i dostavi:

- obrazac za prijavu 
- projekat (sadržaj i cilj projekta)
- ukupan budžet projekta sa specifikacijom troškova i iznosom sredstava koja se potražuju od Ministarstva
- rješenje o upisu osnivača-izdavača medija u CRPS 
- kopiju rješenja o upisu medija kod nadležnog organa

Kriterijumi za ocjenu projekata: 

Osnovni kriterijumi:

- u kontekstu korona virusa sa zdrvstveno preventivnog, edukativnog, ekonomskog i komparativnog aspekta
- značaj projekta za unaprijeđenje informisanja zajednice sa zdravstvenog, edukativnog i komparativnog aspekta;
- doprinos raznolikosti medijskog sadržaja i pluralizma informacija i sadržaja u dnevnim štampanim medijima;
- validna argumentacija projekta i adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti

Posebni kriterijumi:

- transparentnost vlasničke strukture 
- broj uposlenih
- značaji kvalitet projekta (kreativnost, realnost budžeta i održivost projekta) ; 
- mjesečni prosjek prodatih primjeraka u poslednja tri mjeseca

Ukupan iznos sredstava za finansiranje kreiranja i proizvodnje programskih sadržaja u dnevnim štampanim medijima u skladu sa situacijom i ekonomskim posledicama izazvanim pandemijom korona virusa su 150.000 eura. 

Ministarstvo će donijeti odluku o finansiranju programskih sadržaja u dnevnim štampanim medijima u 2020. godini, u roku od 7 dan od dana zaključenja konkursa. 

Način realizacije sredstava za odabrane projekte biće regulisan ugovorom koji će Ministarstvo i korisnik sredstava zaključiti u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o finansiranju programskih sadržaja u medijima u 2020. godini. 

Obrazac za prijavu koji predstavlja sastavni dio potrebne dokumentacije možete preuzeti ovdje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem mejla na adresu marko.popovic@mku.gov.me do 6 aprila 2020. godine u 12 časova.

MINISTARSTVO KULTURE