Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

ЈАВНИ ОГЛАС за надметање у отвореном поступку давања концесије за валоризацију непокретног културног добра “Задужбина Љубатовића”, општина Котор

Датум објаве: 24.06.2020 09:28 | Аутор: МКУ

Испис Штампај страницуНа основу члана 9 и 21 Закона о концесијама (“Службени лист Црне Горе” број 08/09) и члана 59 Закон о заштити културних добара (“Службени лист Црне Горе”, број 18/19), Закључка Владе Црне Горе, број 07-3117 Министарство културе (“Надлежни орган”) објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за надметање у отвореном поступку давања концесије за валоризацију непокретног културног добра “Задужбина Љубатовића”, општина Котор


Увод


У складу са Законом о концесијама и Законом о заштити културних добара, Министарство културе, као надлежни орган Владе Црне Горе у својству концедента, овим путем позива сва заинтересована лица да се пријаве и поднесу понуде на Јавни оглас за надметање у отвореном поступку давања концесије за валоризацију непокретног културног добра “Задужбина Љубатовића”, општина Котор (“Јавни оглас”).

Опис предмета концесије, границе подручја, области, простора и локације на којој се налази предмет концесије

Предмет концесије је валоризација непокретног културног добра “Задужбина Љубатовића” (“Задужбина”), на територији општине Котор, кроз његово финансирање, управљање и одржавање. Подручје концесије обухвата Задужбину и дио њене заштићене околине. Давање концесије подразумијева реконструкцију, одржавање и коришћење Задужбине.

Подручије на који се даје концесија за валоризацију непокретног културног добра са дијелом заштићене околине, налази се у захвату урбанистичке парцеле 1 (УП1), која се налази у захвату измјена и допуна Државне студије локације Сектор 10 Спила Рисан рт Бања ("Службени лист Црне Горе”, бр. 57/18).

Детаљне информације о предмету концесије дате су у Тендерској документацији која ће бити доступна учесницима на Јавном огласу након потписивања Изјаве о повјерљивости и откупа Тендерске документације.

Основни елементи Концесионог акта

Концесиони акт у поступку давања концесије за валоризацију непокретног културног добра односно Задужбине (“Концесиони акт”) је основни документ на основу којег се покреће поступак давања концесије, који је усвојила Влада Црне Горе на сједници од дана 11. јун 2020. године, Закључком број 07-3117.

Концесиони акт дефинише, односно садржи: опис предмета концесије, границе подручја, области, простора и локације на којој ће се вршити концесиона дјелатност; основне параметре за оцјену економске оправданости инвестиције; минимални или максимални рок трајања концесије; списак потребне техничке документације са условима за њену израду; дозволе, одобрења и сагласности које треба прибавити прије почетка обављања концесионе дјелатности у складу са законом; извод из просторно-планске документације, власничку структуру и начин рјешавања имовинско-правних односа као и податке о инфраструктурним и другим објектима који се налазе на простору за спровођење концесионе активности; услове које је дужан да испуњава концесионар у погледу техничке опремељености, финансијске способности и остале референце и доказе о испуњавању тих услова; основне елементе тендерске документације (огласа, документације везане за понуду); нацрт уговора о концесији и других пратећих уговора неопходних за реализацију концесије; критеријуме за избор најповољније понуде; услове и начин обављања концесионе дјелатности, а нарочито услови, начин и квалитет и обим пружања услуга корисницима; мјере за заштиту културног добра у складу са прописима; почетни износ концесионе накнаде; начин одређивања тарифа за пружање услуга; списак прописа који се примјењују на поступак давања концесије и вршење концесионе дјелатности и друге елементе од значаја за давање концесије.

Адреса и рок за достављање понуде на Јавни оглас

Понуда мора бити достављена најкасније до 24.07. 2020. године до 11 часова (по локалном времену), на адресу: Министарство културе, Његошева бб, 81250 Цетиње.

Критеријуми за учешће на Јавном огласу и могућност подношења заједничке понуде

Право учешћа на Јавном огласу за давање концесије за валоризацију Задужбине биће омогућено свим заинтересованим лицима која су:

Поднијела писани захтјев Тендерској комисији за откуп тендерске документације у оквиру рока за откуп тендерске документације, платила накнаду за откуп тендерске документације у износу од 5.000 еура и потписала Изјаву о повјерљивости.

Право учешћа на Јавном огласу има домаће или страно привредно друштво или друго правно лице, конзорцијум или неки други облик пословног повезивања који посједује квалификације којима се доказује подобност за учешће.
Неподобни да учествују на Јавном огласу су:
привредна друштва, друга правна лица над којима је покренут поступак стечаја или ликвидације, осим поступка реорганизације у складу са законом којим је уређена инсолвентност привредних друштава;
привредна друштва, друга правна лица, која су правоснажном пресудом осуђена за кривично дјело извршено у вршењу професионалне дјелатности;
привредна друштва, друга правна лица, која имају неизмирене пореске обавезе и обавезе по основу казни изречених у кривичном или прекршајном поступку, у периоду од најмање три године прије објављивања Јавног огласа.

С тим у вези, у циљу доказивања да је понуђач подобан да учествује у поступку јавног надметања, неопходно је доставити документацију, која је прецизирана Тендерском документацијом.

Учесник на Јавном огласу квалификоваће се даље као понуђач ако испуњава следеће минималне финансијске и техничке критеријуме:

1. Технички критеријуми

а) Учесник на Јавном огласу мора да докаже да има у свом власништву или да је у претходном периоду од најмање 5 (пет) година управљао са најмање 2 (два) хотела у оквиру локалитета или објеката са статусом непокретног културног добра (изузимајући непокретна културна добра са статусом локалитета или пејсажа) категорије минимум 4 звјездице. Уколико је Учесник на Јавном огласу конзорцијум он у свом саставу мора имати члана који испуњава наведени критеријум.

б) Учесник на Јавном огласу мора да докаже да је у последњих 10 (десет) година био одговоран за изградњу, односно реконструкцију објеката и развој најмање 3 (три) иста или слична пројекта, која се налазе у оквиру непокретног културног добра или његове заштићене околине минималне вриједности од 2 (два) милиона.

ц) Учесник на Јавном огласу је дужан да достави идејно рјешење реконструкције објекта у циљу валоризације културног добра.

2. Финансијски критеријуми

а) Учесник на Јавном огласу мора доказати да је у последње 2 (двије) календарске године остварио позитиван финансијски резултат и да је у последњој години остварио укупан промет од најмање 10 (десет) милиона еура.
б) Минимална укупна вриједност капитала под управљањем учесника на Јавном огласу за последње три (3) фискалне године мора износити најмање 10 (десет) милиона еура.

Учесник на Јавном огласу који откупи Тендерску документацију може формирати конзорцијум са другим лицима и такав конзорцијум може поднијети понуду под условом да бар један члан конзорцијума испуњава техничке и финансијске критеријуме дефинисане овим Јавним огласом, као и да чланови конзорцијума одговарају неограничено солидарно за обавезе сваког од њих. Одговорности и обавезе сваког члана конзорцијума у односу на предмет понуде морају бити експлицитно дефинисане и наведене у понуди.

Учесник на Јавном огласу може доставити само једну понуду самостално у конзорцијуму или другом облику пословног повезивања.

Од учесника на Јавном огласу се између осталог очекује:

о да достави инвестициони програм у коме се прецизно наводе структура и динамика инвестиција и планирани извор потребног инвестиционог капитала;
о Инвестициони програм мора бити обезбијеђен прихватљивом гаранцијом банке.

Предложени инвестициони програм представљаће један од критеријума за оцјену понуде.

Правила према којим се Јавни оглас спроводи

Давање концесије и одабир концесионара који ће реализовати предметни пројекат се спроводи на основу јавног надметања у отвореном поступку на начин ближе дефинисан Законом о концесијама и Уредбом о ближем начину спровођења поступка јавног надметања у отвореном и двостепеном поступку давања концесија (“Службени лист Црне Горе”,број 67/09).

Јавни оглас, након објављивања, Надлежни орган може измијенити, осим елемената утврђених Концесионим актом. Измјена Јавног огласа мора бити објављена на начин на који је објављен основни текст Јавног огласа, с тим што рок за достављање понуда мора бити продужен за вријеме које је протекло од дана објављивања Јавног огласа.
Заинтересовани понуђачи, односно Учесници на Јавном огласу, сносе све трошкове и издатке у вези са учешћем на тендеру, укључујући, без ограничења, све трошкове и издатке у вези са припремом и подношењем понуде.
Заинтересовани понуђачи, односно Учесници на јавном огласу, неће имати право на рефундирање или накнаду било каквих трошкова и издатака у вези са учешћем на Јавном огласу чак и у случају да Надлежни орган и/или Влада Црне Горе откажу Јавни оглас или на други начин одустану од додјеле концесије за пројекат.

• Начин достављања понуде

Понуде се достављају лично-непосредном предајом или препорученом поштом на архиви Надлежног органа на адреси: Министарство културе, Његошева бб, 81250 Цетиње, у затвореној коверти под пуним називом учесника на Јавном огласу и са јасном назнаком “За Јавни оглас за учешће у поступку давања концесије за валоризацију непокретног културног добра “Задужбина Љубатовића”.

Понуда мора бити достављена најкасније до 24.07.2020. године до 11 часова (по локалном времену), на назначену адресу, без обзира на начин на који је понуда упућена. За сваку понуду ће се издати потврда на којој је означен датум и вријеме пријема исте.

• Могуће вријеме посјете локације на којој ће се вршити концесиона дјелатност

Учесницима на Јавном огласу, на основу њиховог исказаног интересовања, а уз претходну најаву Тендерској комисији биће омогућена посјета локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност, у вријеме о којем ће бити благовремено обавијештени, односно у периоду до 20.07. 2020. године. Учесницима на Јавном огласу се савјетује да посјете и истраже локацију и њену околину и самостално дођу до информација које могу бити важне у процесу припеме понуде. Трошкове везане за посјету локацији ће сносити учесници на Јавном огласу.

• Датум, вријеме и мјесто отварања приспјелих понуда на Јавни оглас


Понуде ће бити отворене од стране Тендерске комисије дана 24.07.2020 године у 11:30 часова, у просторијама Министарства културе, на адреси Његошева бб, 81250 Цетиње.

Понуде пристигле након рока за достављање понуда (неблаговремена понуда) као и понуда уз коју није поднесена документација наведена овим Јавним огласом и Тендерском документацијом, без обзира на начин на који су достављене, неће се разматрати и неотворене ће се вратити учесницима на Јавном огласу.
Отварању понуда могу да присуствују учесник на Јавном огласу, његов заступник/овлашћени представник или пуномоћник.

• Рок у коме се понуда на Јавни оглас може повући

Учесник на Јавном огласу има право да, захтјевом у писаној форми, повуче понуду најкасније до истека рока за подношење понуда утврђеног Јавним огласом. Понуда се сматра повученом пријемом писаног захтјева за повлачење понуде, која се без одлагања, неотворена враћа понуђачу. Неблаговремени захтјеви за повлачење понуда неће се разматрати и биће одбачени.

• Одређивање врсте понуде

Учесник на Јавном огласу дужан је да поднесе техничку и финансијску понуда која треба да испуњава услове прописане Јавним огласом, Концесионим актом односно Тендерском документацијом.

 Подаци о висини и облику депозита и гаранције и период за који се траже

Учесник на Јавном огласу уз понуду, као доказ обезбеђења понуде, мора уплатити депозит или доставити банкарску гаранцију понуде у корист Владе Црне Горе - Министарства цултуре, у износу од 20.000 еура, издату од банке која има кредитни рејтинг најмање БББ према Стандард анд Поор’с агенцији или банке коју Тендерска комисија према својој дискрецији, одобри на основу унапријед достављеног захтјева. Банкарска гаранција понуде мора бити у форми датој у Тендерској документацији са роком важења најмање 6 мјесеци након истека рока за подношење понуда.

Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија, број 832-3158-35. Инструкције за плаћање за уплате из иностранства ће заинтересованим Учесницима на Јавном огласу бити достављене путем е-маил.

Трошкове банкарске гаранције сноси учесник на Јавном огласу.

Услови, рок и начин враћања депозита и гаранције

Гаранција понуде/депозит ће бити враћени Учесницима на Јавном огласу који су поднијели неблаговремне, некомплетне односно неисправне понуде у року од 15 дана од датума отварања понуда приспјелих на Јавни оглас.
Надлежни орган ће вратити гаранцију понуде/депозит неуспјешним Учесницима на Јавном огласу, што је прије могуће, али не касније од тридесет (30) дана након истека рока важења понуде (узимајући у обзир и потенцијална продужавања тог рока).

Лица задужено за давање релевантних информација у поступку Јавног огласа

Било који захтјев за додатним информацијама у вези са Јавним огласом или Тендерском документацијом могуће је упутити путем електронске поште најкасније 7 дана прије истека рока за достављање понуде на Јавни оглас, на следећу адресу:

Министарство културе

Контакт особа: Милица Вушуровић
Е-маил: милица.вусуровиц@мку.гов.ме
Тел: +382 41 232 571


Вријеме и мјесто на којем се може преузети Концесиони акт и Тендерска документација

Тендерску документацију чине Јавни оглас, Изјава о повјерљивости, упутство за подношења понуда-инструкције, предлог Уговора о концесији са свим припадајућим прилозима и обрасцима (“Тендерска документација”).

Захтјев за откуп документације у којој су садржани детаљи који се односе на начин достављања понуде и цјелокупни тендерски поступак (у даљем тексту: Тендерска документација) са јасним називом „Захтјев за откуп Тендерске документације за валоризацију непокретног културног добра задужбина Љубатовића “ доставља се препорученом поштом или е-маилом лицу задуженом за давање релевантних информација у поступку овог Јавног огласа, на назначену адресу, најкасније до 3. јула 2020. године.

Заинтересованим понуђачима, односно Учесницима на Јавном огласу који су благовремено доставили захтјев за откуп документације доставља се е–маилом Изјава о повјерљивости, након чега, најкасније у року од 3 радна дана, достављају Тендерској комисији потписану Изјаву о повјерљивости и доказ о уплати накнаде за Тендерску документацију у износу од 5.000,00 еура (пет хиљада еура) уплаћене на рачун 832-3158-35 „Накнада за откуп тендерске документације – Министарство културе”. Инструкције за плаћање за уплате из иностранства ће заинтересованим понуђачима бити достављене е – маилом.
Документација у којој су садржани детаљи који се односе на начин достављања понуде и цјелокупни тендерски поступак (у даљем тексту: Тендерска документација) Учесницима на јавном огласу биће достављена електронским путем најкасније 24 сата након достављања потписане изјаве и доказа о уплати за откуп тендерске документације из овој Јавног огласа.