Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

KONKURS za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2021. godini

Datum objave: 15.10.2020 19:30 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


Pozivaju se zainteresovani subjekti da podnesu prijave na Konkurs za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2021. godini (u daljem tekstu: Konkurs), kojim mogu doprinijeti ostvarivanju javnog interesa kroz realizaciju projekata iz oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine.

Prijave mogu podnijeti: 

a) državni organi i organi lokalne samouprave, javne ustanove iz oblasti kulturne baštine, kao i druga pravna lica;
b) vlasnici, odnosno držaoci kulturnog dobra, u skladu sa zakonom.

Prioritetni izazovi u kulturnoj baštini proističu iz obaveze ostvarivanja javnog interesa u ovoj oblasti kroz zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i ravnomjerni razvoj kulture na teritoriji cijele Crne Gore. 

Realizacija projekata će doprinijeti: 
1. očuvanju i unaprjeđivanju stanja kulturnih dobara i njihovom prenošenju budućim generacijama u autentičnom obliku;
2. obezbjeđivanju uslova za opstanak kulturnih dobara i za očuvanje njihovog integriteta;
3. obezbjeđivanju održivog korišćenja kulturnih dobara, shodno njihovim tradicionalnim ili novim odgovarajućim namjenama, radi ljudskog razvoja i kvaliteta života;
4. širenju saznanja o vrijednostima i značaju kulturnih dobara;
5. očuvanju kulturne raznolikosti kroz unaprjeđenje stanja i vrijednosti svih vrsta kulturnih dobara, njegovanje kreativnosti i razumijevanja različitih kultura i kulturnih slojeva i unaprjeđivanjeu dijaloga među kulturama i religijama;
6. obezbjeđivanju uslova da kulturna dobra, shodno svojoj namjeni, služe za zadovoljavanje kulturnih, naučnih i edukativnih potreba pojedinaca i društva.

Konkursom će se finansirati i sufinansirati projekti u sljedećim oblastima:
1. arheološka i konzervatorska istraživanja,
2. izrada konzervatorskog projekta, 
3. sprovođenje konzervatorskih mjera,
4. analize i studije za ekonomsku valorizaciju kulturne bašine i njeno održivo korišćenje,
5. edukacija i doedukacija kadrova,
6. prezentacija i popularizacija kulturne baštine,
7. tehničko-tehnološko osavremenjavanje. 

Konkursom se mogu finansirati projekti čije aktivnosti će biti realizovane najkasnije do kraja novembra 2021. godine.

Raspodjela sredstava iz ovog Konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
1) doprinos prijavljenog projekta ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
2) kvalitet prijavljenog projekta;
3) reference podnosioca prijave, odnosno realizatora projekta;
4) stepen izvršavanja obaveza iz prethodnog perioda u realizaciji projekata iz oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Procjenu projekata prema navedenim kriterijumima, vrši Komisija za dodjelu sredstava za projekte iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje Ministarstvo kulture u skladu sa članom 128 Zakona o zaštiti kulturnih dobara. 

Komisija utvrđuje rang listu projekata, na osnovu koje Ministarstvo kulture donosi Odluku o raspodjeli sredstava.
Izuzetno, po završenoj evaluaciji prijava na Konkursu, Komisija može uputiti inicijativu partnerskim međunarodnim organizacijama u Crnoj Gori za predlaganje programa i projekata koji doprinose ostvarivanju javnog interesa iz oblasti zaštite, očuvanja i valorizacije kulturne baštine, koji će se finansirati ili sufinansirati kroz Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Prijava projekta dostavlja se isključivo na obrascu koji možete preuzeti na linku ispod teksta konkursa.

Uz prijavu na Konkurs, podnosioci su dužni da dostave sljedeće priloge:
1) fotokopiju rješenja o upisu u Centralni registar privrednih subjekata; 
2) fotokopiju statuta;
3) fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha), sa brojem iskaza Poreske uprave Crne Gore, odnosno potvrdu da nema poreskih dugovanja ukoliko se radi o vlasniku ili držaocu kulturnog dobra;
4) izjavu o postojanju višestrukog finansiranja;
5) izjavu o partnerstvu sa licem koje posjeduje odgovarajuću licencu za projekte iz oblasti arheoloških i konzervatorskih istraživanja, odnosno izrade konzervatorskog projekta i sprovođenje konzervatorskih mjera, ukoliko se projekat iz navedenih oblasti realizuje u saradnji sa drugim licem; 
6) budžet projekta, sa dinamičkim planom realizacije svih aktivnosti;
7) izjavu o istinitosti podataka u prijavi;
8) saglasnost vlasnika ili držaoca kulturnog dobra ukoliko se prijava odnosi na projekte iz oblasti arheoloških i konzervatorskih istraživanja, odnosno izrade konzervatorskog projekta i sprovođenje konzervatorskih mjera;
9) odgovarajuću licencu ukoliko se prijava odnosi na projekte iz oblasti arheoloških i konzervatorskih istraživanja, odnosno izrade konzervatorskog projekta i sprovođenje konzervatorskih mjera, u skladu sa zakonom;
10) dokaz o prethodno realizovanim fazama projekta, ukoliko je realizacija projekta ranije započeta; 
11) dokaz o vlasništvu, za vlasnika, odnosno držaoca kulturnog dobra. 

Prilozi pod rednim brojem 1, 2, 3, 5, 9 i 11 nijesu potrebni za državne organe i organe lokalne samouprave. 

Prilozi pod rednim brojem 1, 2, 3 i 11 nijesu potrebni za javne ustanove iz oblasti kulturne baštine. 

Prilozi pod rednim brojem 1, 2, 8 i 9 nijesu potrebni za vlasnike, odnosno držaoce. 

Rok za podnošenje prijava traje 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa zaključno sa 30.10.2020. godine.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva primjerka u štampanoj verziji i jedan primjerak u elektronskoj formi u word formatu (na CD-u, DVD-u ili USB-u) u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijava i priložena dokumentacija se ne vraćaju.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba
poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:
Ministarstvo kulture,
ul. Njegoševa, 81250 Cetinje
sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Konkurs za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2021. godini
Razmatraće se samo prijave dostavljene na propisanom obrascu, sa prilozima i u navedenom roku, odnosno one koje zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.