Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

КОНКУРС за додјелу средстава за пројекте Програма заштите и очувања културних добара Црне Горе у 2021. години

Датум објаве: 15.10.2020 19:30 | Аутор: МКУ

Испис Штампај страницу


Позивају се заинтересовани субјекти да поднесу пријаве на Конкурс за додјелу средстава за пројекте Програма заштите и очувања културних добара Црне Горе у 2021. години (у даљем тексту: Конкурс), којим могу допринијети остваривању јавног интереса кроз реализацију пројеката из области заштите и очувања културне баштине.

Пријаве могу поднијети: 

а) државни органи и органи локалне самоуправе, јавне установе из области културне баштине, као и друга правна лица;
б) власници, односно држаоци културног добра, у складу са законом.

Приоритетни изазови у културној баштини проистичу из обавезе остваривања јавног интереса у овој области кроз заштиту и очување културних добара и равномјерни развој културе на територији цијеле Црне Горе. 

Реализација пројеката ће допринијети: 
1. очувању и унапрјеђивању стања културних добара и њиховом преношењу будућим генерацијама у аутентичном облику;
2. обезбјеђивању услова за опстанак културних добара и за очување њиховог интегритета;
3. обезбјеђивању одрживог коришћења културних добара, сходно њиховим традиционалним или новим одговарајућим намјенама, ради људског развоја и квалитета живота;
4. ширењу сазнања о вриједностима и значају културних добара;
5. очувању културне разноликости кроз унапрјеђење стања и вриједности свих врста културних добара, његовање креативности и разумијевања различитих култура и културних слојева и унапрјеђивањеу дијалога међу културама и религијама;
6. обезбјеђивању услова да културна добра, сходно својој намјени, служе за задовољавање културних, научних и едукативних потреба појединаца и друштва.

Конкурсом ће се финансирати и суфинансирати пројекти у сљедећим областима:
1. археолошка и конзерваторска истраживања,
2. израда конзерваторског пројекта, 
3. спровођење конзерваторских мјера,
4. анализе и студије за економску валоризацију културне башине и њено одрживо коришћење,
5. едукација и доедукација кадрова,
6. презентација и популаризација културне баштине,
7. техничко-технолошко осавремењавање. 

Конкурсом се могу финансирати пројекти чије активности ће бити реализоване најкасније до краја новембра 2021. године.

Расподјела средстава из овог Конкурса врши се на основу сљедећих критеријума:
1) допринос пријављеног пројекта остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у области заштите и очувања културних добара;
2) квалитет пријављеног пројекта;
3) референце подносиоца пријаве, односно реализатора пројекта;
4) степен извршавања обавеза из претходног периода у реализацији пројеката из области заштите и очувања културних добара.

Процјену пројеката према наведеним критеријумима, врши Комисија за додјелу средстава за пројекте из Програма заштите и очувања културних добара Црне Горе (у даљем тексту: Комисија), коју образује Министарство културе у складу са чланом 128 Закона о заштити културних добара. 

Комисија утврђује ранг листу пројеката, на основу које Министарство културе доноси Одлуку о расподјели средстава.
Изузетно, по завршеној евалуацији пријава на Конкурсу, Комисија може упутити иницијативу партнерским међународним организацијама у Црној Гори за предлагање програма и пројеката који доприносе остваривању јавног интереса из области заштите, очувања и валоризације културне баштине, који ће се финансирати или суфинансирати кроз Програм заштите и очувања културних добара.

Пријава пројекта доставља се искључиво на обрасцу који можете преузети на линку испод текста конкурса.

Уз пријаву на Конкурс, подносиоци су дужни да доставе сљедеће прилоге:
1) фотокопију рјешења о упису у Централни регистар привредних субјеката; 
2) фотокопију статута;
3) фотокопију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха), са бројем исказа Пореске управе Црне Горе, односно потврду да нема пореских дуговања уколико се ради о власнику или држаоцу културног добра;
4) изјаву о постојању вишеструког финансирања;
5) изјаву о партнерству са лицем које посједује одговарајућу лиценцу за пројекте из области археолошких и конзерваторских истраживања, односно израде конзерваторског пројекта и спровођење конзерваторских мјера, уколико се пројекат из наведених области реализује у сарадњи са другим лицем; 
6) буџет пројекта, са динамичким планом реализације свих активности;
7) изјаву о истинитости података у пријави;
8) сагласност власника или држаоца културног добра уколико се пријава односи на пројекте из области археолошких и конзерваторских истраживања, односно израде конзерваторског пројекта и спровођење конзерваторских мјера;
9) одговарајућу лиценцу уколико се пријава односи на пројекте из области археолошких и конзерваторских истраживања, односно израде конзерваторског пројекта и спровођење конзерваторских мјера, у складу са законом;
10) доказ о претходно реализованим фазама пројекта, уколико је реализација пројекта раније започета; 
11) доказ о власништву, за власника, односно држаоца културног добра. 

Прилози под редним бројем 1, 2, 3, 5, 9 и 11 нијесу потребни за државне органе и органе локалне самоуправе. 

Прилози под редним бројем 1, 2, 3 и 11 нијесу потребни за јавне установе из области културне баштине. 

Прилози под редним бројем 1, 2, 8 и 9 нијесу потребни за власнике, односно држаоце. 

Рок за подношење пријава траје 15 дана од дана објављивања овог конкурса закључно са 30.10.2020. године.

Попуњену, потписану и овјерену пријаву неопходно је доставити у два примјерка у штампаној верзији и један примјерак у електронској форми у wорд формату (на ЦД-у, ДВД-у или УСБ-у) у садржају истовјетном штампаном примјерку.

Пријава и приложена документација се не враћају.

Пријаву са потребном документацијом, укључујући и ЦД треба
послати искључиво поштом, препорученом пошиљком, на сљедећу адресу:
Министарство културе,
ул. Његошева, 81250 Цетиње
са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ - пријава на Конкурс за додјелу средстава за пројекте Програма заштите и очувања културних добара Црне Горе у 2021. години
Разматраће се само пријаве достављене на прописаном обрасцу, са прилозима и у наведеном року, односно оне које задовољавају услове прописане овим конкурсом.